فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    تاريخ: 09/ 8/ 1369
شماره:94702
رياست جمهوري
باسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان
نامه شماره 5/ 0844مورخ 12/ 7/ 1369 آن شورا در خصوص مغايرت تبصره ذيل ماده (4) اساسنامه شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسايل نقليه باربري" با اصل 141 قانون اساسي، در جلسه مورخ 15/ 7/ 1369 هيات وزيران مطرح و عبارت "مجمع عمومي اين شركت" حذف و عبارت "هيات وزيران" به تبصره ياد شده اضافه شد.
                            حسن حبيبي
                             معاون اول رئيس جمهور
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-