فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3928هـ‍/ب
تاريخ: 1381/2/8
بسمه تعالي
دبير محترم شوراي نگهبان
با ارسال تصوير نامه شماره 43047 مورخ 1380/9/20 معاونت محترم حقوقي و امور مجلس متضمن متن تبصره الحاقي ماده 29 به آيين‌نامه داخلي هيات دولت و نيز عطف به نظريه شماره 80/21/2254 مورخ 1380/7/5 آن شوراي محترم بطوريكه ملاحظه مي‏فرمائيد از يكسو دولت در مجموع، قانوناً ضرورتي به ارسال تصميمات نماينده يا نمايندگان ويژه نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي نديده و براي حصول اطمينان بر اينكه نماينده يا نمايندگان ويژه، محدوديت خود به امور اجرائي را رعايت كنند تبصره‏اي با تصريح به اينمعني به آيين‌نامه داخلي خود اضافه نمود و از سوي ديگر، نظريه فوق‏الذكر نه يك نظريه تفسيري و نه مصرح در تكليف قانوني نماينده يا نمايندگان ويژه به ارسال تصميمات خود نزد رئيس مجلس است. بنابراين چاره‏جوئي قضيه در آنست كه چنانچه مدلول نامه معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رئيس‏جمهوري و تبصره الحاقي ماده 29 آيين‌نامه داخلي دولت از نظر شوراي محترم نگهبان كافي بمقصود تلقي و در نتيجه قانوناً ضرورتي به ارسال اين قبيل تصميمات نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي نباشد مراتب را ابلاغ و در غير اينصورت نسبت به اخذ نظر تفسيري آن شوراي محترم كه مصرح در تكليف قانوني نماينده يا نمايندگان ويژه به ارسال تصميمات خود نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي و تكليف رئيس مجلس به بررسي اين قبيل تصميمات، انطباق آنها با قوانين و اقدامات قانوني متعاقب آن باشد اقدام فرمائيد./

مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-