فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 6559
تاريخ 15/ 4/ 1373
معاون اول محترم رياست جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 19755 مورخ 11/ 4/ 1373 :
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي كيش كه در جلسه مورخ 31/ 3/ 1373 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي به تصويب رسيده است در جلسه مورخ 15/ 4/ 1373 شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-