فايل ضميمه :
        رسيدگي مجدد به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي حسين موحديان و سركارخانم صديقه پلنگي مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه مورخ 11/ 6/ 1383 شهرداري و شوراي شهر زرين شهر (كه بعلت نقص سابق پرونده و تكميل آن مجدداً ارسال شده است)
بررسي : آن‌چه بعنوان تكميل پرونده ارسال شده است توافقنامه بين شهرداري و نمايندگان مالكين مي‌باشد و مصوبه شوراي شهر زرين‌شهر - كه از طرف شوراي محترم نگهبان تقاضاي ارسال آن شده بود- ارسال نگرديده است، البته تاريخ اين توافقنامه ارسالي، همان تاريخ مصوبه مورد شكايت شاكي مي‌باشد و بند 1 بخش «ب» آن، همان است كه در شكايت شاكي آورده شده و مورد شكايت مي‌باشد و لذا بعيد نيست كه منظور شاكي از مصوبه مورد شكايت (مصوبه مورخ 11 /6/ 1383 شهرداري و شوراي اسلامي زرين‌شهر) همين توافقنامه باشد.
و نظر مجمع مشورتي فقهي نسبت به اين توافقنامه همان نظر سابق مي‌باشد كه در جلسه 645 مجمع مورخ 2/ 6/ 1392 بيان شده است و به پيوست ارسال مي‌گردد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-