فايل ضميمه :
        رسيدگي مجدد به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي سهراب قنبري مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن مصوبه كميسيون ماده 5 (مورخ 5 /8/ 1387) اداره مسكن و شهرسازي كرمانشاه (كه پس از ضميمه نمودن بعضي مدارك مجدداً ارسال شده است).
بررسي : هر چند مصوبه درخواستي از سوي شوراي محترم نگهبان، توسط ديوان عدالت اداري فرستاده شده است لكن اين مصوبه در پرونده قبلي نيز موجود مي‌باشد و صرف اين موافقتنامه دلالت بر جواز أخذ ملك كسي نمي‌نمايد و نمي‌توان به استناد به اين مصوبه اموال مردم را بصورت مجاني أخذ نمود و اگر با استناد به اين مصوبه اموال مردم بصورت مجاني گرفته مي‌شود، مصوبه مذكور بايد ابطال گردد تا مستند خلاف‌شرع نمودن از بين برود.

البته دادخواست مذكور در جلسه 607 مجمع مشورتي فقهي مورخ 29/ 7/ 1391 مورد بحث قرار گرفته كه به پيوست ارسال مي‌گردد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-