فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبتني بر دادخواست جناب‌آقاي حسن عبداللهي مبني بر ادعاء خلاف شرع بودن نامه شماره 16373 مورخ 11/ 12 /1392 مديركل انتخابات وزارت كشور.

بررسي : نامه مورد شكايت خلاف‌شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه معناي انصراف از نامزدي و پذيرش اين انصراف، بازگشت از نامزدي مي‌باشد و طبعاً اين شخص منصرف به منزله كسي است كه اصلاً نام‌نويسي براي انتخابات ننموده است و لذا براي نام‌نويسي در انتخابات بايد مراتب قانوني آن طي گردد كه طبق فرض مقدور نمي‌باشد و با اين وجود رأي دادن به او رأي به كسي است كه نام‌نويسي ننموده است و باطل است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-