فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 20202/ 30/ 85
تاريخ: 27/ 10/ 1385

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 135599/ 36499 مورخ 23/ 10/ 1385؛
اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان
صنايع كوچك و شهرك­هاي صنعتي ايران
مصوب جلسه مورخ هفدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/ 10/ 1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-