فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 135599/36499
تاريخ: 23/ 10/ 1385
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك­هاي صنعتي ايران

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران كه در جلسه مورخ 17 /10/ 1385 هيئت وزيران تصويب شده است، براي اقدام معمول به پيوست ارسال مي­شود.
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/10/1385 با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 115690/9702 هـ/ب مورخ 29/ 7/ 1385 تصويب نمود:
در بند (6) ماده (10) اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك­هاي صنعتي ايران، موضوع تصويب­نامه شماره 32395/ت 31907 هـ مورخ 12/ 6/ 1384 بعد از عبارت «انتخاب بازرس (حسابرس)» عبارت «طبق قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه­اي حسابداران ذي­صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372 ـ» اضافه مي­گردد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-