فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        رسيدگي به لايحه موافقتنامه دوجانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان.
بررسي: نظر بعضي از اعضاء اين بود كه با عنايت به اينكه أخذ وجوه گمركي از اشخاص بدون اعمال ولايت شرعي خلاف شرع است كمك و همكاري نظام اسلامي با كشور تاجيكستان اعانت بر اثم است و از اين جهت كل موافقتنامه خلاف شرع مي‌باشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه تصويب اصل انعقاد قرارداد و همكاري با دولت مذكوربا توجه
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-