فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        لايحه موافقتنامه اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه.

ماده 6، بند 1 : درآمد حاصل توسط مقيم ... .
بررسي: نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطلاق آن شامل پذيرش گرفتن دولت زيمبابوه ماليات را از شخص مسلمان مقيم آن كشور مي‌گردد و لذا خلاف شرع مي‌باشد.
در مقابل بعضي از اعضاء اين بود كه اين بند در مقام بيان عدم‌أخذ ماليات مضاعف مي‌باشد و به صدد قبول گرفتن ماليات توسط دولت زيمبابوه نيست.

ماده 8 : حمل و نقل بين‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-