فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 20/ 3/ 1375
شماره: 23555/ 14504
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،به پيوست اصلاحيه اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمانهاي ورزشي  كه در جلسه مورخ 9/ 3/ 1375 هيأت وزيران به تصويب رسيده است، جهت اقدام لازم ارسال مي شود.
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 

سازمان برنامه و بودجه-سازمان تربيت بدني
هيات وزيران در جلسه مورخ 9/ 3/ 1374 بنابه پيشنهاد شماره 5917/د مورخ 12/ 9/ 1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به اناستناد تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظرات دولت-مصوب 1369 تصويب نمود:
به انتهاي بندهاي (5) و (8) ماده (10) اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمانهاي ورزشي-موضوع تصويبنامه شماره 27117/ت323ه مورخ 22/ 8/ 1373 -عبارت "با رعايت قوانين و مقررات مربوط" اضافه مي شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-