فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 17997	شماره انتشار : 18403	
تاريخ ابلاغ: 15/ 02 /1387	تاريخ روزنامه رسمي : 17/ 02 /1387	

قانون اصلاح قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 1377

ماده 1 - در ماده ( 1 ) قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 1377 عبارت « بنياد شهيد انقلاب اسلامي » به عبارت « بنياد شهيد و امور ايثارگران » تغيير مي يابد و بعد از عبارت « در تاريخ 22 /12/ 1358 » عبارت « و در پي موافقت مقام معظم رهبري مبني بر ادغام سه نهاد انقلابي بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، سازمان جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد رسيدگي به امور آزادگان » اضافه مي شود .

ماده 2 - ماده ( 3 ) قانون فوق و بندهاي آن به شرح زير اصلاح مي گردد : 
الف - در بند ( 1 ) ماده ( 3 ) بعد از واژه « شهادت » عبارت « و ايثار » اضافه مي شود . 
ب - در بند ( 2 ) ماده ( 3 ) بعد از عبارت « شهيدان انقلاب اسلامي » عبارت « وايثارگران » اضافه مي شود . 
ج - بند ( 3 ) ماده ( 3 ) به شرح زير اصلاح مي شود : 
« 3 ـ اعتلاء معرفت و تعهد جامعه در قبال ارزشهاي فرهنگ ايثار و شهادت و بالا بردن تعهد آنان نسبت به رعايت شأن ، حق ، حرمت ، منزلت جامعه هدف و خانواده آنان » 
د - در بند ( 4 ) ماده ( 3 ) و همچنين در كليه مواد عبارت « شاهد ، خانواده هاي معظم شاهد و نظاير آن » به عبارت « جامعه هدف » اصلاح مي شود .

ماده3 ـ ماده ( 4 ) قانون به شرح زير اصلاح مي شود : 
« ماده 4 ـ در اين اساسنامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود : 
الف – جامعه هدف : خانواده هاي شاهد ، جانبازان ، آزادگان و خانواده هاي آنان . 
ب ـ خانواده هاي شاهد : پدر ، مادر ، همسر و فرزند شهيد ، مفقودالاثر و اسير . 
ج ـ خانواده جانباز و آزاده : همسر ، فرزند و والدين تحت تكفل . 
تبصره 1 ـ تعيين مصاديق عملي شهيد ، مفقودالاثر ، جانباز ، آزاده و اسير در چهارچوب قوانين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . 
تبصره 2 ـ كليه كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون توسط بنياد به عنوان شهيد ، جانباز و يا آزاده شناخته شده اند همچنان از خدمات مربوط برخوردار خواهند بود . »

ماده 4 - ماده ( 5 ) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد : 
الف - در ماده ( 5 ) بعد از عبارت « امام خميني رضوان الله تعالي عليه » عبارت « وفرامين و تدابير مقام معظم رهبري » اضافه مي شود . 
ب - در بند « الف » ماده ( 5 ) بعد از عبارت « درقبال شهادت » عبارت « و ايثار » و بعد از كلمه « روحيه » عبارت « ايثارگري و » اضافه مي شود و در بند ( ب ) ماده ( 5 ) عبارت « در قبال شهيد » به عبارت « در قبال شهداء و ايثارگري » تغيير مي يابد . 
ج - متن زير به عنوان تبصره به جزء ( 4 ) بند ( ب ) ماده ( 5 ) اضافه مي شود : 
« تبصره ـ نحوه و ضوابط اجراء اين بند به موجب آئين نامه اي كه بنا به پيشنهاد بنياد و با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد تعيين خواهد شد . » 
د – در جزء ( 4 ) بند ( ب ) ماده ( 5 ) بعد از عبارت « آثار شهداء » عبارت « و ايثارگران » اضافه مي شود . 
هـ - در جزء ( 1 ) بند ( ج ) ماده ( 5 ) قبل از عبارت « نظارت در جهت ايجاد تسهيلات » عبارت « ارائه خدمات فرهنگي و آموزشي به جامعه هدف و » اضافه و عبارت « فرزندان شاهد » به عبارت « فرزندان آنان » اصلاح مي شود . 
و - در جزء ( 1 ) بند ( ج ) ماده ( 5 ) عبارت « ارائه خدمات فرهنگي و آموزشي به والدين و همسران شاهد با همكاري مراجع ذي ربط » حذف مي شود . 
ز - در ماده ( 5 ) رديفهاي سوم و چهارم جزء ( 2 ) بند ( ج ) حذف و متن زير اضافه مي شود : 
« ـ تأمين بهداشت ، درمان ، مسكن ، بيمه عمر ، حوادث و بازنشستگي و نيازهاي معيشتي با حفظ عزت ، كرامت ، شأن و جايگاه آنان . » 
ح – متن زير به عنوان جزء ششم بند ( ب ) ماده ( 5 ) اضافه مي شود : 
« ـ توانمندسازي فردي و جمعي آحاد جامعه هدف به منظور ايفاء نقش و رسالت مطلوب و مؤثر در مديريت اداري و سياسي كشور . 
ط - متن زير به انتهاي جزء ( 2 ) بند ( ج ) ماده ( 5 ) اضافه مي شود : 
« ـ توجه خاص به امور فرزندان معلول ، والدين از كارافتاده و همسران غير مزدوج شهداء . 
ـ بسترسازي براي حضور فيزيكي فعال و مؤثر جانبازان در عرصه اجتماعي و پيش بيني امكانات خاص در معابر ، اماكن عمومي و اداري ، فضاها و وسايط نقليه عمومي در سطح شهرها و كشور . » 
ي - در رديف اول جزء ( 3 ) بند ( ج ) ماده ( 5 ) عبارت « صغار شاهد » به عبارت « صغار و محجورين جامعه هدف » اصلاح گرديد . 
ك - در انتهاي جزء ( 3 ) بند ( ج ) ماده ( 5 ) عبارت « به منظور وكالت خانواده هاي محترم شاهد » به عبارت « به عنوان وكيل در دعاوي جهت دفاع و استيفاي حقوق جامعه هدف » اصلاح مي شود . 
ل - به انتهاي پاراگراف اول جزء ( 4 ) بند ( ج ) ماده ( 5 ) عبارت « و توسعه منابع مالي به منظور ايجاد پشتوانه هاي مادي براي فعاليتهاي محوله » اضافه مي شود .

ماده 5 - متن زير به عنوان بند ( 4 ) به ماده ( 6 ) قانون اضافه مي شود : 
« 4ـ كليه اموال و داراييها ، مالكيتها و امكانات بنياد شهيد ، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و اموال و داراييهايي كه از بنياد مستضعفان با اذن مقام معظم رهبري منتقل مي شود . »

ماده 6 - در بند ( 4 ) ماده ( 7 ) قانون بعد از كلمه « كمكهاي » عبارت « بنياد مستضعفان و ساير » اضافه مي شود .

ماده 7 - ماده ( 9 ) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي گردد : 
الف – در بند ( 3 ) ماده يادشده بعد از عبارت « رئيس بنياد » عبارت « به عنوان نايب رئيس هيأت امناء » اضافه و عبارت « يك نفر » در بند ( 4 ) به عبارت « دونفر » و در بند ( 5 ) عبارت « رئيس سازمان برنامه و بودجه » حذف و در بند ( 6 ) عبارت « دونفر » به عبارت « سه نفر » اصلاح و عبارت « وزراء رفاه و تأمين اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي » به عنوان بند ( 7 ) به ماده يادشده اضافه مي شود . و عبارت « به پيشنهاد بنياد » به عبارت « به پيشنهاد رئيس بنياد » تغيير مي يابد . 
ب - تبصره ماده ( 9 ) به شرح زير اصلاح مي شود : 
« تبصره ـ يكي از معاونان بنياد بنا به پيشنهاد رئيس بنياد و تأييد رئيس هيأت امناء به عنوان دبير جلسه بدون حق رأي شركت خواهد كرد . »

ماده 8 - در بند ( 3 ) ماده ( 10 ) قانون بعد از كلمه « سالانه » كلمه « تشكيلات » اضافه و بندهاي زير به عنوان بندهاي ( 7 ) ، ( 8 ) ، ( 9 ) و ( 10 ) به ماده ياد شده اضافه مي شود : 
« 7 ـ بررسي و تأييد تغييرات و اصلاحات اساسنامه پس از أخذ موافقت مقام معظم رهبري به منظور طي مراحل تصويب . 
8 ـ تصويب آئين نامه هاي مالي و معاملاتي بنياد در حدود قوانين و مقررات . 
9 ـ تصويب ضوابط سرمايه گذاري شركتهاي وابسته . 
10 ـ سياستگذاري نحوه اداره و اتخاذ تصميم در رابطه با نحوه اداره و مصرف درآمدهاي حاصل از فروش آن قسمت از اموال و املاك بنياد و فعاليتهاي اقتصادي سازمانهاي وابسته كه شرعاً تصرف در آنها با اذن ولي فقيه مي باشد براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري در جهت اهداف عاليه بنياد . 
تبصره ـ دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات و تصميم گيري در اولين جلسه هيأت امناء بنا به پيشنهاد رئيس بنياد به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد . »

ماده 9 - ماده ( 11 ) قانون و بندهاي آن به شرح زير اصلاح مي گردد : 
الف - در بند ( 1 ) ماده ( 11 ) بعد از كلمه « جامعه » عبارت « و ارائه آن به هيأت امناء » اضافه و عبارت « به هيأت امناء » حذف مي شود . 
ب - در بند ( 2 ) ماده ( 11 ) كلمه « برنامه ريزي » به عبارت « نظارت بر » اصلاح مي شود . 
ج - بند ( 5 ) ماده ( 11 ) حذف شد .

ماده 10 - در انتهاي بند ( 3 ) ماده ( 12 ) قانون عبارت « و پايان دادن به دعاوي از طريق مصالحه و يا ارجاع به داوري با رعايت قوانين » اضافه و در بند ( 4 ) ماده ياد شده عبارت « و ايجاد واحدهاي جديد يا انحلال و تجزيه يا ادغام واحدهاي تابع بنياد كه ضروري تشخيص داده شده است با رعايت قوانين و مقررات مربوط » حذف و بندهاي زير به عنوان بندهاي ( 5 ) تا ( 11 ) به ماده يادشده اضافه مي شود : 
« 5 ـ اتخاذ تصميم در مورد سرمايه گذاري از محل منابع در اختيار بنياد در چهارچوب سياستهاي مصوب هيأت امناء . 
6 – تهيه پيش نويس آئين نامه ها و ارائه آنها به هيأت امناء جهت طي مراحل تصويب . 
7 – بررسي و ارائه پيشنهاد اصلاح و يا تغيير مواد اساسنامه به هيأت امناء جهت طي مراحل تصويب . 
8 – تهيه تشكيلات تفصيلي بنياد و تصويب در هيأت امناء . 
9 – انعقاد هرگونه قرارداد و تغيير و تبديل و يا فسخ و اقاله آن و خريد و فروش و معاوضه اموال و ماشين آلات و برگزاري مناقصه و مزايده در حدود آئين نامه هاي مالي و معاملاتي . 
10 ـ قبول اموال واحدهاي اقتصادي و سهام يا سهام الشركه به نحوي كه متضمن صرفه و صلاح بنياد باشد . 
11 ـ تأسيس ، ادغام ، انحلال يا واگذاري شركتها و واحدهاي اقتصادي بنياد در چهارچوب قوانين و مقررات و مصوبات هيأت امناء . 
تبصره ـ رئيس بنياد مي تواند با حفظ مسؤوليت ، بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان تفويض نمايد » .

ماده 11 - ماده ( 14 ) قانون به شرح زير اصلاح مي شود : 
« ماده 14 ـ رئيس بنياد موظف است ظرف چهار ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه مقررات اداري و استخدامي بنياد و ساير آئين نامه هاي مورد نياز براي اجراء اين اساسنامه حسب مورد اقدام و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد . »

ماده 12 - متن زير به عنوان ماده ( 15 ) به قانون الحاق و شماره مواد ( 15 ) و ( 16 ) به ترتيب به ( 16 ) و ( 17 ) اصلاح مي شود : 
« ماده 15ـ انتقال كاركنان رسمي بنياد كه تا پايان سال 1383 به استخدام درآمده اند و مأموريت آنها به ساير دستگاهها و نهادهاي دولتي و يا عمومي با رعايت مقررات مربوط به كاركنان دولت مجاز است .

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/ 2/ 1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-