فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 97/102/7598

تاريخ: 1397/8/23

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 67993/‏52 مورخ 15/‏08/‏1397 و پيرو نامه شمارة 7201/‏102/‏97 مورخ 14/‏07/‏1397؛

طرح اصلاح قانون صدور چك

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سيزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 23/‏08/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

عباسعلي كدخدائي


-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-