فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 1177/ 21/ 75
تاريخ:28/ 9/ 1375

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 104346/ 15625 مورخ 7/ 9/ 1375:
اصلاحيه اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني كشور كه در جلسه مورخ 30/ 8/ 1375 به تصويب هيئت وزيران رسيده است، در جلسه مورخ 28/ 9/ 1375 شوراي نگهبان مطرح و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

قائم مقام دبير شوراي
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-