فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي ايلام

جلسه 7/‏5/‏1394

منشي جلسه ـ دستور بعدي هم در مورد افزايش سرمايه است؛[1]

آقاي عليزاده ـ بسيار خب، اين هم مثل همان مصوبهي قبلي [= اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي لرستان] است.

آقاي رهپيك ـ يك مرتبهي ديگر هم اصلاح اين اساسنامه در شورا مطرح شده بود.[2]

آقاي عليزاده ـ پس اين دو اساسنامه [= اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي لرستان و اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي ايلام] هم اشكالي ندارند.[3]

===========================================================================================

[1]. اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي ايلام در تاريخ 7/‏4/‏1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 46468/‏52004 مورخ 14/‏4/‏1394، به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسهي مورخ 7/‏5/‏1394 بررسي كرد و نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 2128/‏102/‏94 مورخ 7/‏5/‏1394 به هيئت وزيران اعلام كرد.

[2]. اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي ايلام مصوب 23/‏7/‏1393 هيئت وزيران، مشتمل بر اصلاح ماده (6) اساسنامهي اين شركت، طي نامهي شماره 92356/‏50348 مورخ 17/‏8/‏1393 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در جلسهي 28/‏8/‏1393 شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 26/‏32/‏102/‏93 مورخ 3/‏9/‏1393 به هيئت وزيران اعلام شد. جهت آگاهي كامل از محتوا و سير مراحل اين مصوبه، بنگريد به پروندهي اين مصوبه در سامانهي جامع نظرات شوراي نگهبان، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/EI5Vd

[3]. نظر شماره 2128/‏102/‏94 مورخ 7/‏5/‏1394 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 46468/‏52004 مورخ 14/‏4/‏1394، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي ايلام، مصوب جلسه مورخ هفتم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار هيئت وزيران، در جلسه مورخ 7/‏5/‏1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-