فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 13553/ت 32796ه	شماره انتشار : 17560	
تاريخ ابلاغ: 22/ 03/ 1384	تاريخ روزنامه رسمي : 24/ 03/ 1384	

اصلاح ماده ( 3 ) اساسنامه سازمان ملي زمين ومسكن 
مصوب 31/ 01/ 1384

هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/ 1/ 1384 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/334 مورخ 23/ 1/ 1384 وزارت مسكنن و شهـرسازي و به استناد ماده ( 17 ) قانون زمين شهري ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود : 
در ماده ( 3 ) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن مبلغ 000/000/ 600/ 2 ريال به مبلغ 825/344/108/833 ريال اصلاح مي گردد .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 12237/ 30/ 84 مورخ 4/ 3/ 1384 شوراي نگهبان به تأ ييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاون اول رئيس جمهور ـ محمد رضا عارف
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-