فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:14112/ 50492	
تاريخ: 14/ 2/ 1393
اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي­سازي

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي­سازي كه در جلسه 10/ 2/ 1393 هيئت وزيران به تصويب رسيده است، به پيوست براي اقدام معمول ارسال مي­گردد.
اسحاق جهانگيري
 معاون اول رئيس جمهور

وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه 10/ 2/ 1393 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (27) قانون اجراي سياست­هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ـ مصوب 1386ـ تصويب كرد:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (3) اصلاحي اساسنامه سازمان خصوصي­سازي، موضوع تصويب­نامه شماره175778/ت 49917 هـ مورخ 23/ 11/ 1392 الحاق مي­گردد.
تبصره ـ افزايش سرمايه ياد شده صرفاً از محل تجديد ارزيابي دارايي­ها موضوع بند (48) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور تأمين شده است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-