فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 39142/ 30/ 89
تاريخ: 11/ 5/ 1389

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 87532/ 44782 مورخ 23/ 4/ 1389؛
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور
مصوب جلسه مورخ سيزدهم تيرماه يك هزار و سيصد و هشتاد و نه هيئت وزيران، در جلسه مورخ 6/ 5/ 1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي­گردد:
از اين جهت كه در تصويب اين مصوبه آيا رعايت بند (ي) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شده يا خير؟ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد گرديد.
محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-