فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 4214
تاريخ: 1360/11/1
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت حجة الاسلام آقاي حاج سيد علي خامنه‌اي‌
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران دامت بركاته‌
عطف بنامه شماره 3/1289 مورخ 60/10/13، موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و بررسي شد، نظر اكثريت به اين شرح اعلام ميشود.
آنچه از اصل 113 و 121 در رابطه با اصول متعدد و مكرر قانون اساسي استفاده ميشود رئيس جمهور پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً برهبري مربوط ميشود بر عهده دارد، در رابطه با اين وظايف و مسئوليتها ميتواند از مقامات مسئول اجرايي و قضائي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند، بديهي است رئيس جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد اقدامات لازم را معمول دارد.
بنابراين تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري با قانون اساسي مغايرت دارد.

دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-