فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/66/ 284
تاريخ: 27/ 11/ 1366
محضر فقهاى محترم شوراى نگهبان ايدكم اللّه‏
با اهداء سلام؛
 در پرونده كلاسه 65/ 8 شكايت سازمانهاى گسترش مالكيت واحدهاى توليدى به طرفيت وزارت صنايع به خواسته ابطال بند 6 صورتجلسه 7/ 1/ 63 مجمع عمومى سازمان صنايع ايران و غيره كه شاكى مدعى مغايرت بند فوق‏الذكر با قانون و شرع اسلام گرديده، بدين لحاظ فتوكپى دادخواست و ضمايم جهت ملاحظه و اظهارنظر از جهت خلاف شرع بودن يا نبودن آن خدمتتان ارسال تا پس از وصول نظريه آن شورا، هيأت عمومى ديوان وفق مقررات اقدام به رسيدگى نمايد.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
محمدعلى فيض
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-