فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1191
تاريخ:15/ 8/ 1374
وزير محترم راه و ترابري
با سلام
نامه شماره 11 /11891 مورخ 15/ 8/ 1374 در جلسه مورخ 23 /8 /74 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و نظر آقاين فقها بدين شرح اعلام مي گردد:
با قطع نظر از اينكه كنوانسيون مورد نظر اكنون نيز معمول به است يا نه بلحاظ اينكه اين كنوانسيون مربوط به حمل و نقل بين المللي است و برگشت آن به تعهد جمهوري اسلامي ايران در برابر كشورهاي عضو است و مربوط به افراد ايراني در پروازهاي داخلي نمي باشد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-