فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره70708
تاريخ1371/12/25

اساسنامه شركت سهامي آب استان زنجان


ماده 8 ـ مجمع عمومي مركب از اشخاص زير مي­باشد:
1-	وزير راه و ترابري
2-	وزير امور اقتصادي و دارايي
3-	وزير بازرگاني
4-	وزير كشاورزي
5-	معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-