فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:4299
تاريخ: 60/11/28
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارت محترم نيرو
عطف به نامه شماره 1109/400 مورخ 60/11/27 در خصوص موافقتنامه مالي با بانك درسدنر باطلاع ميرساند كه موضوع در شوراي نگهبان مطرح و نظريه اكثريت اعضاء بشرح زير اعلام ميگردد:
"چون موافقتنامه مذكور لغو نشده و اعتبار قانوني آن باقي است تمديد آن بنحوي كه در نامه مذكور بيان گرديده نيازي به تصويب مجلس شوراي اسلامي نداشته و با قانون اساسي مغايرت ندارد.
اين نظريه بعنوان تفسير قانون اساسي نميباشد.%
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
محسن هادوي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-