فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 402/02/37/93/پ‌
تاريخ: 1360/1/18
بسمه تعالي
از وزارت دفاع ملي (معاونت پارلماني)
به رياست محترم شوراي نگهبان قانون اساسي‌
موضوع اصل 141 قانون اساسي
وزارت دفاع در نظر دارد براي تأمين اعضاء هيئت مديره سازمانها و شركتهاي دولتي وابسته، از پرسنل تابعه خود استفاده نمايد، با توجه به اينكه چنين اشخاصي در هر صورت فقط از يك حقوق استفاده خواهند نمود لذا خواهشمند است با عنايت به اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي نظريه اعلام فرمايند.شـ

وزير دفاع ملي‌.سرهنگ جواد فكوري‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-