فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1189/ 21/ 76
تاريخ: 19/ 5/ 1376
رئيس محترم هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى
با سلام؛
نامه شماره ه/75/ 181 مورخ 19/ 10/ 1375؛ در خصوص ادعاى خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 22/ 15 مورخ 8/ 1/ 1374 وزير دادگسترى، در جلسه مورخ 19/ 5/ 1376 فقهاى شوراى نگهبان مطرح و نظر آقايان فقها بدين شرح اعلام مى‏گردد:
«چون مفاد بخشنامه مذكور الزام طرفين به پرداخت و دريافت قيمت نيست، فلذا بخشنامه مذكور خلاف شرع تشخيص داده نشد.»
دبير شوراى نگهبان
احمد جنتى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-