فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/75/ 181
تاريخ: 19/ 10/ 1375
محضر مبارك فقهاى محترم شوراى نگهبان (دامة بركاتهم)
با سلام و تحيات؛
 نظر به اينكه خانم صديقه مهديزاده عطار طى دادخواست تقديمى، مدعى خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 22/ 15 ـ 8/ 1/ 74 وزير دادگسترى شده‏اند، ضمن ارسال تصوير سوابق امر، لطفا نسبت به مورد، اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسيدگى به پرونده فراهم شود.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
اسماعيل فردوسى‏پور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-