فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 97/100/5489

تاريخ: 1397/3/12

باسمه تعالي


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 17169/‏271 مورخ 02/‏03/‏1397 و پيرو نامه شمارة 4707/‏102/‏96 مورخ 28/‏12/‏1396؛

طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير

و ارتقاي نظام مالي كشور

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سيام ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 09/‏03/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

احمد جنتي

دبير شوراي نگهبان  -
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-