فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 88828	شماره انتشار : 10727 	
تاريخ ابلاغ: 1360/09/13	تاريخ روزنامه رسمي :1360/10/02	

‌قانون خدمت يكماهه پزشكان و وابستگان حرفه پزشكي و پيراپزشكي
مصوب 1360/08/24

‌ماده واحده - تا زماني كه جنگ جاري ادامه دارد كليه پزشكان و وابستگان حرفه پزشكي، پيراپزشكي كه به طور آزاد يا در بخشهاي خصوصي كار‌مي‌كنند يا شاغل در وزارت بهداري يا ساير وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي يا مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند‌هر سال يك ماه در محلهايي كه وزارت بهداري معين مي‌نمايد خدمت كنند حقوق و مزايا و حق محروميت از مطب و دستمزد ايام كار اضافي اين عده‌همطراز و مشابه حرف مربوطه در وزارت بهداري تعيين و پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 1 - كليه وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند در اجراي اين قانون با‌وزارت بهداري همكاري نمايند.

‌تبصره 2 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون و همچنين آيين‌نامه همطرازي پزشكان و وابستگان به حرف پزشكي و پيراپزشكي كه در ساير وزارتخانه‌ها و‌سازمانها و شركتهاي دولتي يا مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و يا به طور آزاد و يا در بخشهاي خصوصي اشتغال به كار دارند به‌وسيله كميسيوني مركب از سه نفر نماينده نظام پزشكي و سه نفر نماينده از وزارت بهداري و يك نفر نماينده از وزارت فرهنگ و آموزش عالي تهيه و‌پس از تصويب وزارت بهداري به موقع اجراء گذاشته مي‌شود.

‌تبصره 3 - پزشكان و وابستگان حرفه پزشكي و پيراپزشكي در موارد زير از انجام خدمات مزبور معاف هستند:

‌الف - كساني كه به علت بيماري تأييد شده توسط وزارت بهداري قادر به انجام اين خدمت نباشند.

ب - كساني كه بيش از 55 سال داشته باشند.

ج - زنان متأهل پزشك و پيراپزشك و حرف وابسته مگر اين كه داوطلب باشند.

‌د - پزشكان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تابع مقررات خود مي‌باشند.

‌تبصره 4 - پزشكان متخلف طبق رأي صادره محاكم انتظامي نظام پزشكي مادام كه خدمت مزبور را انجام نداده‌اند از اشتغال به كار پزشكي ممنوع‌مي‌باشند و كاركنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت علاوه بر اين، به عنوان تمرد اداري طبق مقررات تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند. ضمناً‌متخلفين در مدت ممنوعيت از اشتغال به كار پزشكي حق خروج از كشور را ندارند.

‌تبصره 5 - وزارت بهداري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بيست و دوم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه با حضور شوراي محترم‌نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-