فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5356
تاريخ: 11/ 7/ 1372
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
معاون اول محترم رياست جمهوري
عطف به نامه شماره 21053 مورخ 7/7/ 1372:
اساسنامه شركت سهامي طيور كشور كه در جلسه مورخ 13/ 5/ 1372 به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده است در جلسه مورخ 11/ 7/ 1372 شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. قائم مقام دبير شوراي نگهبان
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-