فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 7334
تاريخ 17/ 10/ 1373
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 29482مورخ 13/ 10/ 1373:
اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان كه در جلسه مورخ 4/ 10/ 1373 هيئت وزيران به تصويب رسيده است در جلسه مورخ 14/ 10/ 1373 شوراي نگهبان مطرح و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-