فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 15137
تاريخ: 23/ 06/ 1370

شوراي محترم نگهبان

اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور

نظر به اختيارات دولت موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در انطباق با حكم مندرج در اصل هشتاد و پنجم اين قانون، اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور كه در جلسه مورخ 23/ 04/ 1370به تصويب اكثريت وزراي عضو كميسيون امور زير بنايي و صنعت هيئت دولت رسيده ­است جهت ترتيبات معمول به پيوست ايفاد مي­گردد.
ماده9- وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير مي­باشد:
1-رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي با توجه به گزارش سالانه هيأت مديره و پس از استماع گزارش بازرس شركت.
2-رسيدگي و تصويب خط مشي، برنامه و بودجه سال آتي شركت.
3-تصويب تشكيلات شركت با رعايت مقررات مربوط.
4-تصويب آئين­نامه­هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و رفاهي و ساير آئين­نامه­هاي مورد نياز شركت.
5-انتخاب، عزل و نصب اعضاي هيأت مديره و مدير عامل.
6-تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره .
7-با رعايت اصل 139 اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأت مديره در مورد سازش درد عاوي، ارجاع اختلافات شركت به داوري و انتخاب داور.
ماده12- هر يك از اعضاي هيأت مديره شركت بر حسب تشخيص رئيس هيأت مديره انجام قسمتي از امور شركت عهده­دار خواهد شد و براي انجام اين امور، حقوقي اضافه دريافت نخواهد كرد.
تبصره 1-در صورتي كه عضو هيأت مديره علاوه بر عضويت هيئت مديره از اعضاي شاغل يا موظف دولت باشد بابت عضويت هيأت مديره هيچگونه وجهي دريافت نخواهد كرد.
تبصره 2- مدير عامل را اعضاي هيأت مديره شركت اعم از اصلي يا علي البدل بايد وقت در اختيار شركت باشند و نمي­توانند هيچ نوع شغل موظف و غير موظف ديگري داشته ­باشند مگر اينكه مشمول تبصره (1) اين ماده باشند.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-