فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 51886 / 30 / 92 
تاريخ : 10 / مهر / 92
بسمه تعالي
حضرت آيت ا . . .آملي لاريجاني
رئيس محترم قوۀ قضائيه
با سلام و تحّيت
بر اساس اصل 4 قانن اساسي جمهوري اسلامي ، ماده 1309 قانون مدني مصوب سال 1314 ، در جلسه مورخ 03 / 07 / 1392 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي گردد :
- آن چه در صلاحيه مورخ 14 / 08 / 1370 قانون مدني به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و توسط شوراي نگهبان تأييد شده است متعرض ماده 1309 نيست تا بتوان چنين پنداشت كه اين ماده مجدداً به تأييد فقهاي محترم شوراي نگهبان رسيده است و در نتيجه نظريه فقهاي محترم مبني بر ابطال اين ماده كماكان به قوت خود باقي است و نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه مبني بر اين كه « باتوجه به اين كه در اصلاحات سال 1370 تعرضي به متن ماده 1309 نشده و حذف نگرديده است و ماده 1309 قانون مدني موضوعاً داراي قدرتي اجرايي است » موجه نمي باشد .
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-