فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 4295/21/7
تاريخ: 3/12/77

جناب آقاي محمد صدري
با سلام
نامه مورخ 22 /10/ 1377 شما به استحضار حضرت آقايان فقهاء محترم شوراي نگهبان رسيد، بدينوسيله اعلام ميدارد:
اظهار نظر فقها، شورا درباره تبصره ماده واحده قانون افتتاح حساب مصوب سال 1357 شرعي و صحيح است، و اگر سوء استفاده‌اي شده است بايد به مراجع قضائي مراجعه فرمائيد.
                              
مدير كل نهاد شوراي نگهبان
نصرت الله شادنوش
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-