فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1190/ 21 /73
تاريخ: 19/ 5/ 1376
رئيس محترم هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى
با سلام؛
نامه شماره ه/72/ 201 مورخ 9/ 10/ 1375، در خصوص ادعاى خلاف شرع بودن آيين‏نامه مورخ 5/ 12/ 66 شوراى آموزش پزشكى و تخصصى مندرج در صفحه 5 راهنماى آموزش دوره دستيارى گروه جراحى ترميمى، در جلسه مورخ 19/ 5/ 1376 فقهاى شوراى نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرع و قوانين اساسى شناخته نشد.
دبير شوراى نگهبان
احمد جنتى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-