فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/72/ 201
تاريخ: 26/ 8/ 1375
محضر مبارك فقهاى محترم شوراى نگهبان (دامة بركاتهم)
با سلام و تحيات؛
 نظر به اينكه آقاى محمد سلامتيان طى دادخواست تقديمى، مدعى خلاف شرع بودن آيين‏نامه مورخ 5/ 12/ 66 شوراى آموزش پزشكى و تخصصى مندرج در صفحه 5 راهنماى آموزش دوره دستيارى گروه جراحى ترميمى شده‏اند، ضمن ارسال تصوير سوابق مربوطه، لطفا نسبت به مورد، اظهارنظر فرموده تا موجبات طرح و رسيدگى به پرونده فراهم گردد.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
اسماعيل فردوسى‏پور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-