فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي محمدرضا دليري سهلان مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن موضوع بند4 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1389 شهرداري تبريز.

بررسي : با توجه به مطالب مذكور در شكايت، در واقع شكايت از بند 4 ماده 20 مي‌باشد كه اشتباهاً توسط شاكي ماده 24 اظهار شده است.
و عليهذا در صورتي كه مسئولين مربوطه حق جعل عوارض را داشته باشند بند 4 ماده 20 خلاف شرع نمي‌باشد مگر اين‌كه مصوبه مذكور مستلزم اجحاف باشد.
البته مصوبه در مورد أخذ عوارض تفكيك مي‌باشد و شاكي ادعا مي‌كند كه تفكيكي صورت نگرفته است و اين مطلب نزاع صغروي و موضوعي مي‌باشد كه در محاكم صالحه بايد رسيدگي شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-