فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي عباس كريمي‌نژاد مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 20272/ت/515 هـ مورخ14/ 1/ 1374 هيأت وزيران.

بررسي : تصويب‌نامه مذكور خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اين‌كه هيأت وزيران با توجه به اختيارات خود و با رعايت مصالح درجه‌بندي مناطق مختلف از جمله شهرستان مهران را انجام داده است ولذا وجهي براي خلاف‌شرع بودن آن نيست.
و بر فرض كه بر اساس اين تصميم ضرري متوجه امثال شاكي گردد اين مطلب نزاع موضوعي بوده كه بايد توسط مراجع ذي‌صلاح رسيدگي شود البته در صورتي كه قرارداد استخدام شاكي زماني بوده كه شهرستان مهران از نظر آب و هوائي در درجه‌اي پايين‌تر بوده و بعداً به درجه 2 تبديل شده است براي شكايت مذكور وجهي مي‌باشد لكن با توجه به مطالب ذكر شده توسط شاكي، مطلب اين‌گونه نيست.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-