فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 135590/ 45467
تاريخ: 9/ 7/ 1390
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران كه در جلسه مورخ 20/ 06/ 1390 هيئت وزيران به تصويب رسيده است، براي اقدام معمول ارسال مي­شود.

محمدرضا رحيمي
 معاون اول رئيس جمهور
 
وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/ 6/ 1390 بنا به پيشنهاد شماره  100/ 20/ 52804 مورخ 17/ 7/ 1389 وزارت نيرو و تأييد معاونت برنامه­ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان­ها، مؤسسات، شركت­ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت ـ مصوب 1377 ـ، تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده (34) به اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران، موضوع تصويب نامه شماره 2730/ ت28225 هـ مورخ 20/ 3/ 1382 اضافه مي­شود:
ماده 34 ـ شركت مجاز است بابت راهبري و مديريت منابع آب كشور و ارائه خدمات موضوع ماده (7) با تصويب مجمع عمومي به ميزان دو درصد از درآمدهاي شركت­هاي آب منطقه­اي و استاني و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان و شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران را در قالب بودجه سالانه به منظور تأمين بخشي از هزينه­هاي خود دريافت و با توجه به امكانات فني، علمي و تحقيقاتي خود خدمات لازم را در زمينه­هاي مرتبط با فعاليت شركت به ساير دستگاه­ها و مؤسسات اعم از دولتي يا خصوصي در قبال حق­الزحمه ارائه نمايد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-