فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره‌ 79/21/1540 تاريخ 1379/10/20
جناب‌ آقاي‌ مهندس‌ بيطرف
وزير محترم‌ نيرو
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 18448/40/100 مورخ‌ 1379/3/30 مبني‌ بر تقاضاي‌ ارائه‌ توضيح‌ نسبت‌ به‌ نظر تفسيري‌ شماره‌ 76/21/583 مورخ‌ 1376/3/10 بدينوسيله‌ اعلام‌ مي‌گردد:
«همانطوري‌ كه‌ در نظريۀ‌ تفسيري‌ شماره‌ 76/21/583 مورخ‌ 1376/3/10 آمده‌ است‌ كه‌ تفسير از زمان‌ بيان‌ مراد مقنن‌ در كليه‌ موارد لازم‌ الاجراء است‌ با اين‌ قيد كه‌ به‌ موارد مختومه‌ تسري‌ نمي‌يابد.
بنابراين‌ چنانكه‌ تا هنگام‌ لازم‌ الاجراء شدن‌ تفسير قانون‌، موضوعي‌ مختومه‌ نشده‌ باشد بايد مطابق‌ نظريه‌ تفسيري‌ اقدام‌ گردد.»
دبير شوراي‌ نگهبان - احمد جنتي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-