فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 561
تاريخ: 27/ 7/ 1369
رياست محترم ديوان عدالت ادارى
بعد السلام و التحيه؛
عطف به نامه شماره ه/69/ 19 مورخ 31/ 4/ 1369:
موضوع در جلسه رسمى فقهاى شوراى نگهبان مطرح و «ماده 5 آيين‏نامه اجرايى ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى مصوب 26/ 5/ 1365 خلاف موازين شرع شناخته نشد».
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-