فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/69/19
تاريخ: 31/4/1369
محضر فقهاى شوراى نگهبان
با سلام و تحيات وافره؛
 پيوست يك نسخه از دادخواست و ضمايم مربوط به شكايت خانم فريده نيرومند و غيره، به طرفيت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى به خواسته ابطال و فسخ ماده 5 آيين‏نامه اجرايى ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى، مصوب 26/5/1365 هيأت دولت، به همراه لايحه جوابيه مدير كل دفتر امور حقوقى وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى، ارسال مى‏گردد.
با توجه به اينكه شكات در دادخواست خود مدعى خلاف شرع بودن ماده 5 آيين‏نامه اجرايى مذكور گرديده‏اند، مقتضى است نسبت به مورد شكايت اظهار نظر فرموده، تا موجبات رسيدگى به پرونده فراهم گردد.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
سيدابوالفضل موسوى‏تبريزى
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-