فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 97/102/8355

تاريخ: 1397/11/7

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 89827/‏113 مورخ 17/‏10/‏1397 و پيرو نامه شمارة 8280/‏102/‏97 مورخ 26/‏10/‏1397؛

لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

مصوب جلسه مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- در قسمت اول بند (ح) ماده 1، از آنجا كه اطلاق سياست‌گذاري، سياست‌هاي كلي نظام را نيز در بر مي‌گيرد، خلاف موازين شرع و همچنين مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به‌علاوه اينكه اطلاق واگذاري سياست‌گذاري به كارگروه، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي است.

2- اطلاق قسمت اخير بند (ح) ماده 1، نسبت به كساني كه شرط وثاقت و امانت در آنها مسلم نيست، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل افراد گزينش نشده مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- در تبصره 3 ماده 3، اطلاق واگذاري تعيين استانداردهاي مربوط و شرايط دسترسي و تبادل داده به كارگروه، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي است.

4- ماده 6، از اين جهت كه آثار عدم صدور صورتحساب الكترونيكي و معيارهاي اناطه مشخص نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين واگذاري موضوع واحدهاي جديدالتأسيس يا واحدهاي فاقد سابقه مالياتي به آيين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

5- در ماده 11، از آنجا كه بايد ترتيب و شرايط دسترسي به اطلاعات درگاه‌ها توسط قانون تعيين گردد، اطلاق در خواست به ترتيبي كه سازمان مشخص مي‌كند، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

6- در ماده 15، اطلاق واگذاري هر نوع اطلاعات از جمله مسائل امنيتي، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين در ذيل ماده، از آنجا كه ضوابط مربوطه به استفاده از اطلاعات تعيين نشده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي است. به‌علاوه در تبصره 2، اطلاق لزوم جبران خسارت از جهت شمول نسبت به مواردي كه اسباب ضمان براي متخلفان وجود ندارد، واجد اشكال است.

7- در ماده 25، از اين جهت كه روشن نيست آيا شامل مراجع قضايي مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8- در ماده 26، اطلاق واگذاري تعيين شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفه‌ها و ساير مقررات به آيين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

9- در ماده 27، اطلاق تفويض اختيار ايجاد شخصيت حقوقي خود انتظام تخصصي (رگولاتوري) و تنظيم مقررات و تعيين استانداردها و شاخص‌هاي توسعه، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد.

10- اطلاق احكام اين لايحه نسبت به اشخاصي كه توانايي استفاده از امكانات جديد را ندارند و يا حرجي نسبت به آنها ايجاد مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

11- بكارگيري خط غيرفارسي نظير (pos) در مصوبه، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

تذكر:

- در تبصره 2 ماده 25، پرانتز زائد است.

 

عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-