فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني(ره) مصوب 10‏/12‏/1393

درباره‌ي اساسنامه هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد تبصره بند (الف) ماده (166) قانون برنامه پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، «اصلاح اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني(ره)» را بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در جلسه‌ي مورخ 10‏/12‏/1393 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 153461‏/51645 مورخ 16‏/12‏/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 19‏/1‏/1394، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 198‏/102‏/94 مورخ 25‏/1‏/1394 به هيئت وزيران اعلام كرد. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 10‏/12‏/1393 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 19‏/1‏/1394 هيئت وزيران در جلسه 10‏/12‏/1393 به پيشنهاد شماره 02‏/100‏/63763 مورخ 3‏/12‏/1393 وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره بند (الف) ماده (166) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1389-{1} تصويب كرد: اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني(ره) موضوع تصويب‌نامه شماره 26710‏/ت 48938ه‌ مورخ 11‏/3‏/1393 به شرح زير اصلاح مي‌شود: 1- در ماده (6)،{2} قبل از واژه «غير نقدي» عبارت «نقدي و» اضافه مي‌شود. 2- عبارت «هيئت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضا يك نفر را به سِمَت رئيس هيئت مديره و يك نفر را به سِمَت نايب‌رئيس هيئت مديره، انتخاب مي‌نمايد. تغيير مقامات فوق در هر زمان با تصويب هيئت مديره امكان‌پذير مي‌باشد.» به انتهاي ماده (17){3} اضافه مي‌گردد. 3- متن زير جايگزين تبصره ماده (26) {4} مي‌شود: «تبصره- مديرعامل در صورتي كه از بين اعضاي هيئت مديره شركت انتخاب شده باشد، مي‌تواند رياست هيئت مديره شركت را نيز بر عهده داشته باشد.» ديدگاه عدم مغايرت هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند. نظر شوراي نگهبان اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد. نظر نهايي شوراي نگهبان مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني(ره)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ======================================================================================== 1. ماده (166) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390)، مصوب 25/ ۱۰‌ /‌۱۳۸۹: «ماده ۱۶۶- به منظور تقويت موقعيت كشور در شبكه حمل و نقل هوايي بين‌المللي و افزايش درآمد ناشي از عبور (ترانزيت) و حمل و نقل كالا و مسافر و اشتغال مولد و تبديل شدن فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافري منطقه، با تأكيد بر استقلال سازماني، مالي و مديريتي اين فرودگاه و ايجاد جريان پايدار منابع مالي ذي‌نفعان، دولت اقدامات زير را انجام دهد: الف- ايجاد شهر فرودگاهي در محدوده فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره) و ايجاد منطقه آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي در بخشي از اراضي فرودگاه جهت ارائه خدمات بانكي و بيمه‌اي و ساير خدمات شهر فرودگاهي از قبيل گردشگري، پزشكي، رفاهي و مشابه آن. تبصره- محدوده مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي به ترتيب از انتهاي ضلع‌هاي جنوبي و غربي بخش هوايي فرودگاه امام خميني (ره) به مساحت هزار و پانصد هكتار و دو هزار و پانصد هكتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهي موضوع اين ماده كه شامل مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي فوق نيز خواهد بود، در قالب شركت دولتي وابسته به شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور است كه اساسنامه آن به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و معاونت، به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ب- ايجاد و تكميل زيربناها و زيرساخت‌هاي لازم با اولويت احداث فاز دوم فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره)» 2. ماده (6) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني(ره) مصوب 24 /1 ‌/‌1393 هيئت وزيران (ابلاغي 11 /3‌ /‌1393): «ماده 6- سرمايه اوليه شركت مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال است كه از محل آورده‌هاي غيرنقدي (زمين و تأسيسات و اموال منقول و غيرمنقول) فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره) تقويم مي‌شود. سرمايه شركت متعلق به شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور است و منقسم به ده ميليون سهم يك ميليون ريالي مي‌باشد.» 3. ماده (17) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 24 /1 ‌/‌1393 هيئت وزيران (ابلاغي 11 /3‌ /‌1393): «ماده 17- هيئت مديره متشكل از پنج عضو است كه حداقل سه نفر از آنان موظف مي‌باشند كه به پيشنهاد رئيس مجمع و تصويب مجمع از بين افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار صاحب‌نظر در حوزه‌هاي مرتبط به مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. از بين پنج عضو يادشده، بايد دو عضو در حوزه‌هاي مرتبط با هوانوردي و يا امور فرودگاهي و سه عضو ديگر در حوزه‌هاي مرتبط با امور بازرگاني يا مالي يا برنامه‌ريزي يا حقوقي داراي تخصص و حداقل (5) سال سابقه فعاليت مفيد باشند. اعضاي هيئت مديره پس از انقضاي مدت يادشده، تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سِمَت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.» 4. ماده (26) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 24 /1 ‌/‌1393 هيئت وزيران (ابلاغي 11 /3‌ /‌1393): «ماده 26- مديرعامل شركت از بين افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار با حكم رئيس مجمع براي مدت سه سال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است. در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل، اقدامات وي تا تعيين مديرعامل جديد حداكثر به مدت سه ماه نافذ و معتبر و قدرت اجرايي خواهد داشت. تبصره- مديرعامل شركت، رياست هيئت مديره شركت را نيز بر عهده دارد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-