فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست سركار خانم فاطمه مظاهريون مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند16 صورتجلسه مورخ 14 /11/ 1375 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهر اصفهان.
بررسي: بند مذكور رديف‌هاي الف، ب و ... خلاف نظر حضرت امام خميني«ره» (تحريرالوسيله، ج2 ص186، كتاب احياء الموات و المشتركات، القول في المشتركات، مسئله1) مي‌باشد.
توضيح اينكه بر اساس نظر مبارك ايشان طريق غيرنافذ (بن‌بست) ملك كساني مي‌باشد كه درب خانه ايشان داخل آن طريق و كوچه باز مي‌شود بنابراين الزام به تعريض اين‌گونه كوچه‌ها دخالت در املاك شخصي افراد بوده و بدون جلب رضايت مالكين خلاف‌شرع مي‌باشد همچنين گرفتن ملك صاحبان آن بدون رضايت‌شان و بصورت مجاني خلاف شرع مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-