فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/11853

تاريخ: 1398/6/12


رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت


عطف به نامه شماره 9701989 مورخ 14/‏02/‏1398؛

موضوع ماده 34 آييننامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، در جلسه مورخ 07/‏06/‏1398 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر ميگردد:


- اطلاق تعيين اجرتالمثل به ميزان ده درصد درآمد ساليانه اماكن مزبور نسبت به موردي كه اجرتالمثل عمل كمتر از ده درصد مذكور يا بيشتر از آن باشد خلاف موازين شرع است، زيرا اگر اجرتالمثل عمل كمتر از ده درصد باشد گرفتن بيش از آن تضييع حق اماكن مذهبي است و اگر بيشتر از ده درصد باشد پرداخت كمتر از اجرتالمثل به اداره، تضييع حق او است و هر دو تضييع خلاف شرع است.


عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-