فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        طرح الزام سازمان‌هاي بيمه‌گر درماني به پرداخت خسارت‌هاي متفرقه.
ماده واحده، تبصره 1 : با توجه به ماده (17) قانون ... .
بررسي: الزام نمودن بيمارستان‌هاي خصوصي به عقد قرارداد مخالف آزادي انسان‌ها و خلاف شرع مي‌باشد.(2 رأي از 5 رأي)
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه مفاد تبصره الزام فعلي نمي‌باشد بلكه توجه دادن به ماده 17 و در واقع توضيح كيفيت اجراء نمودن آن است و قبلاً آن ماده همراه كل قانون بيمه همگاني خدمات درماني به تصويب مجلس و تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. بنابراين خلاف شرع نيست.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-