فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 102/33198

تاريخ: 1401/7/10

بسمه‌تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 90301/‏60087 مورخ 29/‏05/‏1401؛

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي بانه - مريوان

مصوب جلسه مورخ نوزدهم مردادماه يكهزار و چهارصد و يك هيأت وزيران در جلسه مورخ 06/‏07/‏1401 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

1_ بند (ز) ماده 8، از اين جهت كه دستورالعمل مذكور، به تصويب شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي مي‌رسد و يا وزراي عضو اين شورا مسئوليت تصويب آن را برعهده دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 17، عدم قيد شرايط اعضاي هيأت‌مديره نسبت به سرپرست منتخب از ميان اشخاص خارج از اعضاي هيأت‌مديره سازمان، خلاف شرع شناخته شد.

3_ ماده 19، از جهت چگونگي اعمال شرط اسلام درخصوص شخص حقوقي متصدي سمت بازرسي و همچنين لزوم يا عدم لزوم وجود شرايط مذكور براي اشخاص حقيقي كه از طرف شخص حقوقي براي بازرسي مأمور مي‌گردند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ ماده 22،‌ از اين جهت كه شخص صاحب‌امضاي منتخب هيأت‌مديره از ميان اعضاي هيأت‌مديره خواهد بود يا خير و چنانچه امكان انتخاب از ميان افرادي غير از اعضاي هيأت‌مديره وجود دارد، وجود شرايط پيشين در آن فرد نيز الزامي است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذكرات:

1_ در ماده 14، واژه «نسبي» بعد از واژه «اكثريت» حذف گردد.

2_ در ماده 15، عبارت «حاضر يا غايب» به عبارت «حاضر و غايب» اصلاح گردد.

سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-